Ösztöndíjas pályázati felhívás

Az Országos Kórházi Főigazgatóság

Nyílt Pályázatot Hirdet

az ápolás mesterképzési szakos hallgatók

Michalicza-ösztöndíjára

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ápolás mesterképzési szakos hallgatók Michalicza-ösztöndíjának célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók és mentőtisztek támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzésében, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, egyetemi végzettségű ápolók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválva őket a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre.

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben magyar nyelvű ápolás mesterképzési, illetve kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakon tanulmányokat folytat.

 

 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakon a 2023/2024. tanév őszi félévére aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról,
 • munkáltatói igazolás (amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik a pályázó),
 • munkáltatói támogatói nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázat benyújtásának),
 • oklevél másolata,
 • személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolata.

 

 1. A pályázónak vállalnia kell, hogy:

a) a teljes szakképzést teljesíti és a szakképzettségét igazoló oklevelet szerez a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legkésőbb 2026.08.31-ig, és

b) a szakképesítésének megszerzését követő öt (5) éven belül legalább három (3) év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben, magyarországi, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál közfinanszírozott ápolási tevékenységet, vagy egészségügyi, ápolási tevékenységet végez honvédségi szervezetnél; vagy

c) az alábbiakban meghatározott hiányterületen:

ca) geriátriai ápolás szakterületen a szakképesítésének megszerzését követő öt (5) éven belül legalább három (3) év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban magyarországi közfinanszírozott fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet végez, vagy

cb) sürgősségi ellátás szakterületen a szakképesítésének megszerzését követő öt (5) éven belül legalább három (3) év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet végez az alábbi területeken:

cba) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, vagy

cbb) közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon, vagy

cc) közösségi (alap-) ellátás szakterületen az alapellátás körébe tartozó egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatónál a szakképesítésének megszerzését követő öt (5) éven belül legalább három (3) év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet végez.

 

 1. Amennyiben a pályázó a pályázat mellékleteként nyilatkozik arról, hogy a II.2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a teljes jogosultsági időtartam alatt a részére jogszabály, illetve tanulmányi eredménye alapján megállapítandó ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.

 

III. AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BEADÁSÁVAL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 1. A pályázatot az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (https://michalicza.okfo.gov.hu), a jelen pályázati felhívás II.1.) pontjában felsorolt mellékletekkel elektronikus úton és papír alapon is 2023. október 27-ig. A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
 2. Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztály

Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza-ösztöndíj pályázat”.

A benyújtás határideje: 2023. október 27.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

 

 1. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségen:
 1. A pályázatokról a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti Bizottsági javaslatra az OKFŐ főigazgatója dönt 2023. november 14-ig.
 2. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az OKFŐ honlapján (www.enkk.hu) közzéteszi.

 

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA

 1. Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el. Az, aki korábban Michalicza-ösztöndíjat nyert és részére az ösztöndíj folyósításra került, nem nyújthat be pályázatot – kivéve, ha a korábban nyert ösztöndíj teljes egészében visszafizetésre került.
 2. Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzéséig, az okleveles ápolók esetében legfeljebb három aktív tanulmányi félévig, az okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolók esetében legfeljebb négy aktív tanulmányi félévig tart.
 3. Az Ösztöndíj folyósítása szünetel, amennyiben a hallgató passzív tanulmányi státuszban van, vagy tanulmányi eredménye nem éri el a tárgyfélévre meghatározott kreditindex minimum szintjét.
 4. A rendelkezésre álló pályázati keret a 2023. évben 207.360.000 forint, amelynek forrását Magyarország éves központi költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvény Támogatóra vonatkozó része határozza meg.
 5. Az Ösztöndíj folyósításának feltétele az Ösztöndíj Támogatói Okirat (a továbbiakban: Okirat) OKFŐ általi kiállítása. Pályázó szerződéskötési ajánlatának a Támogató általi elfogadása támogatásról szóló szerződéses jogviszonyt keletkeztet Felek között az Általános Szerződési Feltételek-ben (továbbiakban: ÁSZF), az Okiratban, a benyújtott pályázati anyagban, a pályázati felhívásban, illetve a Michalicza Ösztöndíjprogram Működési Szabályzatában foglalt tartalommal, amely az Okirat Támogató általi egyoldalú aláírásának napjával lép hatályba. Az ÁSZF részletesen tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, többek között az Ösztöndíjra való jogosultság, az Ösztöndíj-folyósítás és visszafizetés szabályait, valamint a felek közötti kapcsolattartásra, a szerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozó szabályokat, ezért a pályázat benyújtása előtt elengedhetetlen annak megismerése. A jelen pályázati felhívás, mely a legfontosabb tudnivalókat foglalja össze, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt érvényes.
 6. Az Ösztöndíj – a 10. pont szerinti kivétellel – vissza nem térítendő, összege a képzés I. tanulmányi félévében 640 000 Ft, a képzés II-III-IV. tanulmányi félévében 320.000 - 640.000 Ft közötti összeg, amelynek mértékére az Ösztöndíj Bizottság tesz javaslatot minden félév kezdetén. Az II. és III. és IV. tanulmányi félévre járó ösztöndíj-összeg megállapításának módját az OKFŐ honlapján hozzáférhető ösztöndíj működési szabályzat tartalmazza. Az ösztöndíj folyósítására első alkalommal legkésőbb azon év december 31-ig kerül sor, melyben az Okirat hatályba lépett.
 7. Amennyiben a hallgató vállalja, hogy a teljes jogosultsági időtartam alatt a II.2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a IV.6. pont szerinti ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.
 8. A támogatás tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az OKFŐ által. Az ösztöndíj folyósítása a szakképzés teljesítésével egyidejűleg történik. Az ösztöndíj folyósítása a teljes szakképzési időszakra történik, az ösztöndíj a szakképzési idő tört részére nem vehető igénybe. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításáról a képzés további részében le kíván mondani, szerződésszegést követ el és a 10. pontban foglaltak alapján köteles a már folyósított ösztöndíj visszafizetésére. Az ösztöndíj költségvetési forrásának kezelésével kapcsolatos feladatokat és az ösztöndíjkiutalás jogosságának ellenőrzését az OKFŐ látja el. Az ösztöndíj csak ösztöndíjas saját nevére szóló bankszámlájára folyósítható.
 9. Az ösztöndíj az 1995. évi CXVII. tv. 1. számú melléklet 4.39) pontja alapján adómentes jövedelemnek minősül.
 10. Amennyiben az ösztöndíjas nem tesz eleget az általa a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen a II.2. pont szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést követ el. Az ösztöndíjas visszafizetési kötelezettsége esetében az OKFŐ által az ösztöndíjashoz intézett felszólításától számított 15 napon belül az ösztöndíj teljes, a Ptk. 6:47. § (1) bekezdés szerinti jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az OKFŐ részére.
 11. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a vállalása ellenére nem a II.2.c) pont szerinti területen és egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi - ápolási tevékenységet, de a II.2.a) és b) pont szerinti feltételeket teljesíti, a felszólítástól számított 15 napon belül a részére folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal terhelt mértékének felével megegyező összeg visszafizetésére köteles az OKFŐ részére.
 12. Az ösztöndíjjal összefüggésben az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI.28.) Korm. rendelet,
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021 (XII. 29.) ITM rendelet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 16/A. §- a értelmében a miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett képzési és kimeneti követelményekről – a tanári szakok képzési és kimeneti követelményeit ide nem értve – szóló hivatalos kiadvány

V. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI

 1. A pályázat elbírálása rangsor felállításával történik, külön a II.2. b) pontja szerint az ösztöndíjat vállaló hallgatók, és külön, területenként a II.2.c) pont szerinti hiányterületre jelentkező hallgatók esetében.
 1. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül azon hallgatók pályázata, akik vállalják, hogy a szakképzettség megszerzését követően a II.2. c) pontja szerinti hiányterületen végeznek egészségügyi-ápolási tevékenységet.
 1. Az ösztöndíj pályázatok elbírálási sorrendjét az okleveles ápolói, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló képzésbe lépés bemeneti követelményeként meghatározott szakképesítés tanulmányi eredménye alapján felállított rangsor határozza meg.
 1. A Bizottság döntése alapján annak a hallgatónak, aki a II.2.c) pontja szerinti hiányszakmás területre jelentkezett, de jelen pályázati kiírás, vagy a jogszabály alapján a hiányszakmás ösztöndíj lehetőséget nem nyeri el, a II.2.b) pont szerinti ösztöndíj a benyújtott pályázata alapján odaítélhető.