Működési szabályzat

A Michalicza ösztöndíjprogram működési szabályzata

 

A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § bekezdése alapján a Michalicza ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) működési szabályzata a következőket határozza meg.

I. Általános rendelkezések 

 1. A szabályzat célja a Korm. rendelet által meghatározott képzési ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feltételek megalkotása, mely magában foglalja az Ösztöndíjasok képzésének, előmenetele monitorozásának szabályait, valamint az Ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét, és az ösztöndíjszerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát. 
 1. A képzési ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melyet az Országos Kórházi Főigazgatóság (az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódja, a továbbiakban: Főigazgatóság) évente egy alkalommal hirdet meg.

II. Az Ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozása 

 1. A képzésben résztvevő egyetemek egészségtudományi karai fél évente egy alkalommal tájékoztatják a Főigazgatóságot az adott időszakban a képzésben résztvevő aktív hallgatói névsoráról. 
 1. A képzésben résztvevő egyetemek és az ösztöndíjasok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Főigazgatóságot minden olyan változásról, mely az ösztöndíj folyósítására való jogosultságot érinti, továbbá minden olyan tényről, mely a képzés folytatását vagy a magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál való tevékenységet érinti. 
 1. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatónak a hallgatói jogviszonya a szakképesítés megszerzése előtt megszűnik, vagy a Korm. rendelet 7. § (3) b) pont bb) alpontjában foglalt vállalását nem teljesíti, köteles az ösztöndíj teljes összegének visszafizetésére. 
 1. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató vállalása ellenére nem létesít jogviszonyt a 8. § (4) bekezdés szerinti kijelölt egészségügyi szolgáltatónál, de a további előírást teljesíti, a részére folyósított ösztöndíj összeg felét köteles visszafizetni. 
 1. A szakképesítés megszerzését követően 6 havonta az ösztöndíjas hallgató munkáltatói igazolás megküldésével - az erre rendszeresített elektronikus úton - köteles igazolni az ösztöndíjas szerződésben vállalt kötelezettségének a teljesítését. 

 

III. Az ösztöndíj mértékének meghatározása 

 1. Az ösztöndíj mértékét a Bizottság a hallgatók tanulmányi eredményeit figyelembe véve, arányosan határozza meg. 
 1. Nem jogosult ösztöndíjra az a hallgató, aki nem éri el az adott tanulmányi félévre vonatkozó kreditindex minimumszintjét. 
 1. Az adott tanulmányi félévre vonatkozó kreditindex minimumszintjét a Bizottság félévente, minden tanulmányi félév kezdetéig az adott félév vonatkozásában előzetesen meghatározza és a Főigazgatóság honlapján közzéteszi. Amennyiben a Bizottság ettől eltérően külön nem dönt, a tanulmányi kreditindex minimumszintje 2,5. 
 1. A Bizottság a hallgatók tanulmányi teljesítményére figyelemmel minden év szeptember 30-ig és március 31-ig határozza meg a II. és III. tanulmányi félévet teljesítő hallgatók ösztöndíját. 
 1. Az ösztöndíjak meghatározása érdekében a Bizottság minden év szeptember 15-ig, illetve március 15-ig tájékoztatást kér az egészségtudományi képzést folytató egyetemektől az ösztöndíjas hallgatók megelőző félévi tanulmányi eredményéről. 
 1. Az ösztöndíj mértékét az adott tanulmányi félév vonatkozásában a Bizottság sávosan állapítja meg. Az azonos sávba tartozó hallgatók azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek. 
 1. A fenntartó által odaítélt ösztöndíjkeretet a Bizottság az egészségtudományi képzést folytató egyetemek októberi OSAP, valamint március 15-i aktív hallgatói létszám statisztikái alapján intézményenként, az intézményekben pályázati szempontból érintett potenciális pályázói létszám alapján további intézményi keretekre osztja. A beérkezett pályázatokat a Bizottság a pályázók korrigált kreditindexe alapján rangsorolja, majd az így kapott állományt a legmagasabb és legalacsonyabb korrigált kreditindex alapján 5 egyenlő részre bontja (tehát intézményenként az egyes kategóriákban az évfolyamátlagnak megfelelően változhat a korrigált kreditindex alsó és felső határa) azzal, hogy a pályázó részére 2,5-s korrigált kreditindex alatt ösztöndíj nem odaítélhető.

Az egyes kategóriák vonatkozásában az intézményhez rendelendő összeg függ a Főigazgatóság által biztosított keretösszegtől és intézményenként az egyes tanulmányi kategóriába eső hallgatók létszámától.

Az intézményenként meghatározott keretösszegeket figyelembe véve az ösztöndíj mértéke az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra: 

Kategóriák

Az ösztöndíj mértéke az egészségügyért felelős államtitkár ajánlása alapján legalább 1440 órás, az egységes tantervnek megfelelő képzést folytató intézményekben

Az ösztöndíj mértéke az ajánlott óraszám alatti és/vagy az egységes tantervtől eltérő képzések esetében

Ft/Félév

Hatásköri, minőségi korrekciós szorzó

Ft/Félév

1-es kategória

640.000 Ft

0,53

339.200 Ft.

2-es kategória

560.000 Ft

0,60

336.000 Ft.

3-as kategória

480.000 Ft

0,69

331.200 Ft.

4-es kategória

400.000 Ft

0,81

324.000 Ft.

5-ös kategória

320.0000 Ft

1,00

320.000 Ft.

  

 1. Az ösztöndíjak kifizetésére a hallgatók részére félévente 1 alkalommal, az ösztöndíj-mérték megállapítása után kerül sor az ösztöndíj szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

 

 IV. Záró Rendelkezések 

 1. A Michalicza-ösztöndíj Bizottság 2021. április 21. napján 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta a módosított Michalicza ösztöndíjprogram működési szabályzatának egészségügyért felelős miniszter részére – a Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja alapján jóváhagyás céljából – történő felterjesztését.
 1. Jelen működési szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.