Ösztöndíjas pályázati felhívás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyílt Pályázatot Hirdet
 az ápolás mesterképzési szakos hallgatók
Michalicza-ösztöndíjára

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ápolás mesterképzési szakos hallgatók Michalicza-ösztöndíjának célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók és mentőtisztek támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, egyetemi végzettségű ápolók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválva őket a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre.

 

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézménybe ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert.

1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert és a 2018/2019. tanév őszi félévére aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
 • adóigazolvány másolata,
 • Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány (TAJ kártya) másolata,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról,
 • munkáltatói igazolás,
 • Munkáltatói támogatói nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázat benyújtásának).

 

2. A pályázónak vállalnia kell, hogy:

a) a képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és

b) a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-ápolási tevékenységet, vagy

c. a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet az alábbi szakterületeken:

   ca) geriátriai ápolás szakterületen bármely közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál,

   cb) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, a Kormány által kijelölt praxiskezelő által történő foglalkoztatás keretében tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben,

   cc) sürgősségi ellátás szakterületen

      cca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, az OMSZ által kijelölt telephelyen vagy

      ccb) az Ösztöndíj Bizottság által meghatározott közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon.

 

3. A 2.c) pont cca) alpontja szerinti OMSZ területre legfeljebb 10 fő pályázata kerülhet befogadásra.

4. Amennyiben a pályázó, a pályázat mellékleteként nyilatkozik arról, hogy a 2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a teljes jogosultsági időtartam alatt a részére jogszabály, illetve tanulmányi eredménye alapján megállapítandó ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.

 

III. AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BEADÁSÁVAL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 

1. A pályázatot az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (http://michalicza.aeek.hu), a jelen pályázati felhívás II. 1.) pontjában felsorolt mellékletekkel kell elektronikus úton és papír alapon is benyújtani 2018. december 15-ig. A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.

2. Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”.
A benyújtás határideje: 2018. december 15.

 

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.
Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az
ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., Fsz. 13-as iroda.

3. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségen:

 e-mail cím: michalicza@aeek.hu

4. A pályázatokról a Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés szerinti Bizottság javaslatára az ÁEEK főigazgatója dönt 2018. december 23-ig.

5. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján (www.enkk.hu) közzéteszi.

6. A nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 20 napon belül megköti az ösztöndíj-szerződést.

 

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA

 • Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.
 • Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart.
 • Az Ösztöndíj folyósítása szünetel, amennyiben a hallgató passzív tanulmányi státuszban van, vagy tanulmányi eredménye nem éri el a tárgyfélévre meghatározott kreditindex minimum szintjét.
 • Az ösztöndíj összege az ösztöndíj odaítélésének félévében 640 000 Ft/félév, az ezt követő tanulmányi félévekben a hallgató tanulmányi eredményétől és a IV.3. pontban foglalt feltételektől függően 320.000 - 640.000 Ft/félév közötti összeg. Az II. és III. tanulmányi félévre járó ösztöndíj-összeg megállapításának módját az ÁEEK honlapján hozzáférhető ösztöndíj működési szabályzat tartalmazza.
 • Amennyiben a hallgató vállalja, hogy a teljes jogosultsági időtartam alatt a II.2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a IV.4. pont szerinti ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.
 • A rendelkezésre álló pályázati keret a 2018. évben 124.800.000 forint, amelynek forrását a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma, 10.  címszám Gyógyító megelőző ellátás szakintézményei 1 alcímszám Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1 előirányzat csoportszám Működési Költségvetés, 1 kiemelt előirányzatszám Személyi juttatások tartalmazza.
 • Az Ösztöndíj – a 8-9. pontok szerinti kivételekkel - vissza nem térítendő, amely a folyósításhoz szükséges feltételek maradéktalan teljesülése esetén félévente kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az ÁEEK által.
 • Az Ösztöndíj az 1995.évi CXVII. tv. 1.számú melléklet 4.39. alapján adómentes bevételnek minősül.
 • Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya az okleveles ápolói szakképzettség megszerzését megelőzően megszűnik, vagy nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen a II.2. pont szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést követ el és az ÁEEK felszólításától számított 30 napon belül a részére folyósított ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.
 • Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a vállalása ellenére nem a II.2.c) pont szerinti területen és egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi- ápolási tevékenységet, de a II.2.a) és b) pont szerinti feltételeket teljesíti a felszólítástól számított 15 napon belül a részére folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal terhelt mértékének felével megegyező összeg visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.
 • Az ösztöndíjjal összefüggésben az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI.28.) Korm. rendelet,
 • az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet

 

V. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI

1. A pályázat elbírálása rangsor felállításával történik, külön a II.2. b) pontja szerint az ösztöndíjat vállaló hallgatók, és külön, területenként a II.2.c) pont szerinti hiányterületre jelentkező hallgatók esetében.

2. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül azon hallgatók pályázata, akik vállalják, hogy a szakképzettség megszerzését követően a II.2. c) pontja szerinti hiányterületen végeznek egészségügyi-ápolási tevékenységet.

 

Munkáltatói támogató nyilatkozat ápolás mesterképzés szakos hallgatók tanulmányaihoz.