Gyakran ismételt kérdések

A pályázás menete

 1. regisztráció
 2. regisztráció aktiválása (az aktiváló e-mailt kérem, nézzék a spam és a promóció alatt is)
 3. pályázati adatlap kitöltése
 4. Általános Szerződési Feltételek alapos átolvasása
 5. dokumentumok letöltése, kitöltése, visszatöltése a felületre:
  • amennyiben van hiányszakmás vállalás, akkor nyilatkozat hiányszakmás területen egészségügyi tevékenység vállalásáról,
  • amennyiben saját szabadidő terhére végzi a képzést, munkáltatói támogatás nélkül, akkor nyilatkozat saját szabadidő terhére történő kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzésben való részvételről
 6. további dokumentumok feltöltése: oklevél másolata, tanulói jogviszony igazolás, munkáltatói igazolás (amennyiben nem saját szabadidő terhére folytat tanulmányokat), munkáltatói támogató nyilatkozat (ha van, ez nem kötelező elem), személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolata, aláírással, dátummal ellátva
 7. pályázat elektronikus benyújtása
 8. benyújtást követően generálódik a pályázati adatlap, melynek része a nyilatkozat. Ezen dokumentumok letöltése, dátummal ellátása és aláírása
 9. pályázat postára adása az alábbi eredeti dokumentumok csatolásával:

Kötelező: pályázati adatlap, általános és adatkezelési nyilatkozat, munkáltatói igazolás (vagy nyilatkozat saját szabadidő terhére történő kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzésben való részvételről), nyilatkozat hiányszakmás területen egészségügyi tevékenység vállalásáról – amennyiben történt vállalás, oklevél másolata, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolata, aláírással, dátummal ellátva

Opcionális: munkáltatói támogató nyilatkozat

Ki pályázhat az ösztöndíjra?

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben magyar nyelvű ápolás mesterképzési, illetve kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakon tanulmányokat folytat.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó ápolás mesterképzési, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakra felvételt nyert és a 2022/2023. tanév őszi félévére aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról
 • munkáltatói igazolás vagy az ösztöndíjas nyilatkozata, amennyiben munkáltatója támogatása nélkül, saját szabadidő terhére végzi a képzést (a kettő közül az egyik kitöltése és benyújtása kötelező)
 • munkáltatói támogató nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázatnak)
 • oklevél másolata, aláírással, dátummal ellátva,
 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolata, aláírással, dátummal ellátva

Az ösztöndíj ellentételezéseként vállalni szükséges kötelezettségek

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

1) a képzés elvégzésével okleveles ápoló, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettséget szerez, és

2) a perioperatív ellátás, az aneszteziológia, és az intenzív ellátás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-ápolási tevékenységet,

vagy

3) a közösségi (alap-) ellátás, sürgősségi ellátás, geriátriai ápolás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi tevékenységet az alábbi hiányterületeken:

 1.    a) geriátriai ápolás szakterületen fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,
       b) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, az alapellátás körébe tartozó egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatónál (pl.: háziorvosi körzetben),
       c) sürgősségi ellátás szakterületen 
            ca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában vagy
            cb) közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon.

4) a szakképzettségét igazoló oklevelet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerzi a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A § a) pontjának megfelelően.

Milyen címre kell küldeni a pályázati anyagot?

Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot, valamint a kötelező mellékleteket postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Országos Kórházi Főigazgatóság
Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Szükség esetén hol érdeklődhetek az ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókról?

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Országos Kórházi Főigazgatóság Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségeken:

e-mail cím: michalicza@okfo.gov.hu

telefon: +36 30 125 33 40

Amennyiben hozzájárul az esetleges telefonos visszahívásához, kérjük, adja meg telefonos elérhetőségét is.

Hogyan tudom meg hogy elnyertem-e az ösztöndíjat?

A nyertes pályázók névsora az OKFŐ honlapján (https://michalicza.okfo.gov.hu/ és www.enkk.hu) kerül közzétételre.

Mit kell tennem, ha elnyertem az ösztöndíjat?

Amennyiben elnyerte az ösztöndíjat az Országos Kórházi Főigazgatóság fel fogja Önnel venni a kapcsolatot és tájékoztatni fogja az egyéb teendőkről.

Mikor kerülhet első alkalommal kifizetésre az ösztöndíj?

Első alkalommal: az Ösztöndíj Támogatói Okirat hatálybalépését követően a Főigazgatóság kezdeményezi az ösztöndíj kifizetését. Az ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló, illetve kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart (az okleveles ápolók esetében), négy aktív tanulmányi félévig tart (az okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolók esetében) és félévente egy alkalommal egy összegben kerül folyósításra.

A továbbiakban: A Michalicza Működési Szabályzat III.4-5. pontjában meghatározott időpontoknak megfelelően, az aktuális tanulmányi félév lezárását követően, a képző egyetemektől kapott adatok, tanulmányi eredmények ismeretében a Bizottság a Szabályzat 6.-7. pontja alapján megállapítja az ösztöndíjra jogosultak körét és az ösztöndíjak mértékét.

A tanulmányi eredmény alapján fentiek szerint megállapított ösztöndíj összegek kifizetését a Bizottság döntését követően kezdeményezzük, adott tanulmányi félévre vonatkozóan félévente egy alkalommal egy összegben.

Az ösztöndíj folyósításának metódusa minden, tanulmányi átlagon alapuló félév tekintetében fentiekkel megegyező.

A vállalt kötelezettség halasztása hogyan tehető meg?

 Halasztás az alábbi esetekben, kérelem benyújtásával kezdeményezhető: 

 • a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • a szülési szabadság időtartama,
 • a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama,
 • fizetés nélküli szabadság időtartama, ha a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj igénybevételére fizetés nélküli szabadság mellett kerül sor,
 • baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama,
 • 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának időtartama,
 • rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítésének időtartama,
 • 1 év indoklás nélkül halasztható.

A vállalási időszak tehát meghosszabbodik a halasztás időtartamával.

Minden halasztás esetében kérelmet kell az OKFŐ Szakképzés Támogatási Főosztályához írásban benyújtani, (a halasztás okáról, kezdő és várható záró időtartamáról) csatolva az igazolására szolgáló dokumentumot is.

Kötelezettségvállalás teljesítésének igazolása

A „Munkáltatói igazolás végzettek részére” menüpont alatt található formanyomtatványt letöltést követően szíveskedjenek a munkáltatóval kitöltetni és az Országos Kórházi Főigazgatóság részére eljuttatni, mely a szerződésben foglaltaknak megfelelően igazolja, hogy folyamatban van a feltétel teljesítése.

A munkáltatói igazolásnak tartalmaznia kell, hogy mely társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, milyen időszakban és heti hány órában valósul meg a foglalkoztatás, s igazolnia kell, hogy a végzett szakiránynak megfelelően történik a teljesítés.

Tájékoztatjuk, hogy a jövőben 6 havonta ugyanilyen igazolásra lesz szükség.

Amennyiben a foglalkoztatásban bármilyen változás következik be, kérjük, azonnal jelezzék felénk.

Az igazolást eredetiben, postán a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. címre szíveskedjenek küldeni megjelölve, hogy a Michalicza-ösztöndíj utáni igazolást küldik.