Gyakran ismételt kérdések

A pályázás menete

 1. regisztráció
 2. regisztráció aktiválása (az aktiváló e-mailt kérem, nézzék a spam és a promóció alatt is)
 3. pályázati adatlap kitöltése
 4. Általános Szerződési Feltételek alapos átolvasása
 5. dokumentumok letöltése, kitöltése, visszatöltése a felületre:
  • nyilatkozat
  • amennyiben van hiányszakmás vállalás, akkor nyilatkozat hiányszakmás területen egészségügyi tevékenység vállalásáról,
  • amennyiben saját szabadidő terhére végzi a képzést, munkáltatói támogatás nélkül, akkor nyilatkozat saját szabadidő terhére történő kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzésben való részvételről
 6. további dokumentumok feltöltése: oklevél másolata, tanulói jogviszony igazolás, munkáltatói igazolás (amennyiben nem saját szabadidő terhére folytat tanulmányokat), munkáltatói támogató nyilatkozat (ha van, ez nem kötelező elem), személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolata, aláírással, dátummal ellátva
 7. pályázat elektronikus benyújtása
 8. benyújtást követően generálódik a pályázati adatlap. Ezen dokumentumok letöltése, dátummal ellátása és aláírása
 9. pályázat postára adása az alábbi eredeti dokumentumok csatolásával:

Kötelező: pályázati adatlap, általános és adatkezelési nyilatkozat, munkáltatói igazolás (vagy nyilatkozat saját szabadidő terhére történő kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzésben való részvételről), nyilatkozat hiányszakmás területen egészségügyi tevékenység vállalásáról – amennyiben történt vállalás, oklevél másolata, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolata, aláírással, dátummal ellátva

Opcionális: munkáltatói támogató nyilatkozat

Ki pályázhat az ösztöndíjra?

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben magyar nyelvű ápolás mesterképzési, illetve kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakon tanulmányokat folytat.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó ápolás mesterképzési, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakra felvételt nyert és a 2023/2024. tanév őszi félévére aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról
 • munkáltatói igazolás vagy az ösztöndíjas nyilatkozata, amennyiben munkáltatója támogatása nélkül, saját szabadidő terhére végzi a képzést (a kettő közül az egyik kitöltése és benyújtása kötelező)
 • munkáltatói támogató nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázatnak)
 • oklevél másolata, aláírással, dátummal ellátva,
 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya másolata, aláírással, dátummal ellátva

Az ösztöndíj ellentételezéseként vállalni szükséges kötelezettségek

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

1) a teljes szakképzést teljesíti és a szakképzettségét igazoló oklevelet szerez a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legkésőbb az ösztöndíj elnyerésének évétől számított harmadik év augusztus 31-ig, és

2) a perioperatív ellátás, az aneszteziológia, és az intenzív ellátás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-ápolási tevékenységet,

vagy

3) a közösségi (alap-) ellátás, sürgősségi ellátás, geriátriai ápolás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi tevékenységet az alábbi hiányterületeken:

 1.    a) geriátriai ápolás szakterületen fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,
       b) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, az alapellátás körébe tartozó egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatónál (pl.: háziorvosi körzetben),
       c) sürgősségi ellátás szakterületen 
            ca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában vagy
            cb) közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon.

4) a szakképzettségét igazoló oklevelet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb az ösztöndíj elnyerésének évétől számított harmadik év augusztus 31-ig megszerzi a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A § a) pontjának megfelelően.

Milyen címre kell küldeni a pályázati anyagot?

Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot, valamint a kötelező mellékleteket postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Országos Kórházi Főigazgatóság
Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Szükség esetén hol érdeklődhetek az ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókról?

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Országos Kórházi Főigazgatóság Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségeken:

e-mail cím: michalicza@okfo.gov.hu

telefon: +36 30 125 33 40

Amennyiben hozzájárul az esetleges telefonos visszahívásához, kérjük, adja meg telefonos elérhetőségét is.

Hogyan tudom meg hogy elnyertem-e az ösztöndíjat?

A nyertes pályázók névsora az OKFŐ honlapján (https://michalicza.okfo.gov.hu/ és www.enkk.hu) kerül közzétételre.

Mit kell tennem, ha elnyertem az ösztöndíjat?

Amennyiben elnyerte az ösztöndíjat az Országos Kórházi Főigazgatóság fel fogja Önnel venni a kapcsolatot és tájékoztatni fogja az egyéb teendőkről.

Mikor kerülhet első alkalommal kifizetésre az ösztöndíj?

Első alkalommal: az Ösztöndíj Támogatói Okirat hatálybalépését követően a Főigazgatóság kezdeményezi az ösztöndíj kifizetését. Az ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló, illetve kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart (az okleveles ápolók esetében), négy aktív tanulmányi félévig tart (az okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolók esetében) és félévente egy alkalommal egy összegben kerül folyósításra.

A továbbiakban: A Michalicza Működési Szabályzat III.4-5. pontjában meghatározott időpontoknak megfelelően, az aktuális tanulmányi félév lezárását követően, a képző egyetemektől kapott adatok, tanulmányi eredmények ismeretében a Bizottság a Szabályzat 6.-7. pontja alapján megállapítja az ösztöndíjra jogosultak körét és az ösztöndíjak mértékét.

A tanulmányi eredmény alapján fentiek szerint megállapított ösztöndíj összegek kifizetését a Bizottság döntését követően kezdeményezzük, adott tanulmányi félévre vonatkozóan félévente egy alkalommal egy összegben.

Az ösztöndíj folyósításának metódusa minden, tanulmányi átlagon alapuló félév tekintetében fentiekkel megegyező.

Az ösztöndíj vállalási időszakainak szüneteltetése:

Kizárólag az Ösztöndíj-szerződésben/Támogatói Okiratban (és ÁSZF-ben) foglalt esetekben van lehetőség a vállalási időszak szüneteltetésére.

Minden esetben kérelem benyújtásával kezdeményezhető, ezért első lépésként a halasztási szándékot e-mailben szükséges jelezni a michalicza@okfo.gov.hu e-mail címen.

A kérelmet az OKFŐ Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályához kell benyújtani (e-mailen), az igazolására szolgáló dokumentumok csatolásával, megküldésével.

A vállalási időszak tehát meghosszabbodik a halasztás időtartamával.

Kötelezettségvállalás teljesítésének igazolása

A „Munkáltatói igazolás végzettek részére” menüpont alatt található formanyomtatványt letöltést követően szíveskedjenek a munkáltatóval kitöltetni és az Országos Kórházi Főigazgatóság részére eljuttatni, mely a szerződésben foglaltaknak megfelelően igazolja, hogy folyamatban van a feltétel teljesítése.

A munkáltatói igazolásnak tartalmaznia kell, hogy mely társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, milyen időszakban és heti hány órában valósul meg a foglalkoztatás, s igazolnia kell, hogy a végzett szakiránynak megfelelően történik a teljesítés.

Tájékoztatjuk, hogy az első igazolást a teljesítés megkezdését követően egyből, majd félévente szükséges megküldenie részünkre a kötelezettségvállalás teljesülésének végéig.

Amennyiben a foglalkoztatásban bármilyen változás következik be, kérjük, azonnal jelezzék felénk.

Az igazolást eredetiben, postán a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. címre szíveskedjenek küldeni megjelölve, hogy a Michalicza-ösztöndíj utáni igazolást küldik.

Mely esetekben kell visszafizetni az ösztöndíjat?

Amennyiben az ösztöndíjas határidőben nem tesz eleget az általa szerződésben vállalat kötelezettségeinek tehát:

 • nem szerzi meg a szakképesítést vagy
 • nem teljesíti a ledolgozási kötelezettséget

A fenti esetekben az ösztöndíjas a folyósított ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az OKFŐ részére.

Teljesítettnek a vállalás kizárólag akkor tekinthető, ha mindkét feltétel maradéktalanul, határidőben teljesül.