Gyakran ismételt kérdések

A pályázás mentete

 1. regisztráció
 2. regisztráció aktiválása (az aktiávló e-mailt kérem, nézzék a spam és a promóció alatt is)
 3. pályázati adatlap kitöltése
 4. dokumentumok feltöltése
 5. dokumentumok letöltése és aláírása
 6. pályázat benyújtása
 7. pályázat postára adása az alábbi eredeti dokumentumok csatolásával

Kötelező: pályázati adatlap, általános és adatkezési nyilatkozat, munkáltató igazolás (vagy nyilatkozat saját szabadidő terhére történő ápolás mesterképzésben való részvételről), nyilatkozat hiányszakmás területen egészségügyi tevékenység vállalásáról – amennyiben történt vállalás

Opiconális: munkáltatói támogató nyilatkozat, nyilatkozat saját szabadidő terhére törtétnő ápolás mesetképzésben való részvételről

Ki pályázhat az ösztöndíjra?

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézménybe magyar nyelvű ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról
 • munkáltatói igazolás
 • munkáltatói támogató nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázatnak)

Az ösztöndíj ellentételezéseként vállalni szükséges kötelezettségek

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

1) a képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és

2) a perioperatív ellátás, az aneszteziológia, és az intenzív ellátás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-ápolási tevékenységet,

vagy

3) a közösségi (alap-) ellátás, sürgősségi ellátás, geriátriai ápolás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi tevékenységet az alábbi szakterületeken:

 1.    a) geriátriai ápolás szakterületen bármely közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, 
       b) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, háziorvosi körzetben,
       c) sürgősségi ellátás szakterületen 
            ca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, az OMSZ által kijelölt telephelyen vagy
            cb) az Ösztöndíj Bizottság által meghatározott közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon.

4) a szakképzettségét igazoló oklevelet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerzi a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A § a) pontjának megfelelően.

Milyen címre kell küldeni a pályázati anyagot?

Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot, valamint a kötelező mellékleteket postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Szükség esetén hol érdeklődhetek az ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókról?

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségeken:

e-mail cím: michalicza@aeek.hu

telefon: +36 30 682-1835

Amennyiben hozzájárul az esetleges telefonos visszahívásához kérjük adja meg telefonos elérhetőségét is.

Hogyan tudom meg hogy elnyertem-e az ösztöndíjat?

A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján (https://michalicza.aeek.hu/) kerül közzétételre.

Mit kell tennem, ha elnyertem az ösztöndíjat?

Amennyiben elnyerte az ösztöndíjat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fel fogja Önnel venni a kapcsolatos az ösztöndíj szerződés megkötése érdekében és egyúttal tájékoztatni fogja az egyéb teendőkről.

Mikor kerülhet első alkalommal kifizetésre az ösztöndíj?

Első alkalommal: a Szerződés kötést (aláírt és visszaérkezett) követően a Központ kezdeményezi az ösztöndíj kifizetését. Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart és félévente egy alkalommal egy összegben kerül folyósításra.

A továbbiakban: A Michalicza Működési Szabályzat III.4-5. pontjában meghatározott időpontoknak megfelelően, az aktuális tanulmányi félév lezárását követően, a Képző Egyetemektől kapott adatok, tanulmányi eredmények ismeretében a Bizottság a Szabályzat 6.-7. pontja alapján megállapítja az ösztöndíjra jogosultak körét és az ösztöndíjak mértékét.

A tanulmányi eredmény alapján fentiek szerint megállapított ösztöndíj összegek kifizetését a Bizottság döntését követően kezdeményezzük, adott tanulmányi félévre vonatkozóan félévente egy alkalommal egy összegben.

Az ösztöndíj folyósításának metódusa minden, tanulmányi átlagon alapuló félév tekintetében fentiekkel megegyező.

A vállalt kötelezettség halasztása hogyan tehető meg?

 Halasztás az alábbi esetekben, kérelem benyújtásával kezdeményezhető: 

 • doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • a szülési szabadság időtartama,
 • a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama,
 • fizetés nélküli szabadság időtartama, ha a gyermekgondozást segítő ellátásra és a gyermekgondozási díj igénybevételére fizetés nélküli szabadság mellett kerül sor,
 • baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
 • 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása,
 • rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése,
 • 1 év indoklás nélkül halasztható.

A vállalási időszak tehát meghosszabbodik a halasztás időtartamával.

Minden halasztás esetében kérelmet kell az ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályához írásban benyújtani, (a halasztás okáról, kezdő és várható záró időtartamáról) csatolva az igazolására szolgáló dokumentumot is.

Kötelezettségvállalás teljesítésének igazolása

A „Munkáltatói igazolás végzettek részére” menüpont alatt található formanyomtatványt letöltést követően szíveskedjenek a munkáltatóval kitöltetetni és a Hivatal részére eljuttatni, mely a szerződésben foglaltaknak megfelelően igazolja, hogy folyamatban van a feltétel teljesítése.

A munkáltatói igazolásnak tartalmaznia kell, hogy mely társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, milyen időszakban és heti hány órában valósul meg a foglalkoztatás, s amelynek igazolnia kell, hogy a végzett szakiránynak megfelelően történik a teljesítés.

Tájékoztatjuk, hogy a jövőben 6 havonta ugyanilyen igazolásra lesz szükség.

Amennyiben a foglalkoztatásban bármilyen változás következik be, kérjük, azonnal jelezzék felénk.

Az igazolást elektronikus úton a duschak.henriett@aeek.hu e-mail címre és eredetiben Központunk számára a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. címre szíveskedjenek küldeni megjelölve, hogy a Michalicza-ösztöndíj utáni igazolást küldik.