Ösztöndíjas pályázati felhívás

Az Országos Kórházi Főigazgatóság
Nyílt Pályázatot Hirdet
az ápolás mesterképzési szakos hallgatók
Michalicza-ösztöndíjára
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ápolás mesterképzési szakos hallgatók Michalicza-ösztöndíjának célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók és mentőtisztek támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzésében, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, egyetemi végzettségű ápolók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválva őket a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre.

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben magyar nyelvű ápolás mesterképzési, illetve kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakon tanulmányokat folytat.

 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
  • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szakon a 2021/2022. tanév őszi félévére aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat,
  • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról,
  • munkáltatói igazolás,
  • munkáltatói támogatói nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázat benyújtásának),
  • oklevél másolata
 2. A pályázónak vállalnia kell, hogy:
  • a) a képzés elvégzésével okleveles ápoló, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettséget szerez, és
  • b) a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-ápolási tevékenységet, vagy
  • c) a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet a Michalicza Ösztöndíj Bizottság által történt alábbi kijelölés szerint:
   • ca) geriátriai ápolás szakterületen fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,
   • cb) közösségi (alap-)ellátás szakterületen az alapellátás körébe tartozó egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatónál (pl.: háziorvosi körzetben),
   • cc) sürgősségi ellátás szakterületen
    • cca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, vagy
    • ccb) sürgősségi betegellátó osztályon
  • d) a szakképzettségét igazoló oklevelet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerzi a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A § a) pontjának megfelelően.
 3. Amennyiben a pályázó a pályázat mellékleteként nyilatkozik arról, hogy a 2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a teljes jogosultsági időtartam alatt a részére jogszabály, illetve tanulmányi eredménye alapján megállapítandó ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.
III. AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BEADÁSÁVAL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
 1. A pályázatot 2021. szeptember 30-tól lehet benyújtani az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (https://michalicza.okfo.gov.hu), a jelen pályázati felhívás II.1.) pontjában felsorolt mellékletekkel elektronikus úton és papír alapon is 2021. október 15-ig. A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
 2. Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

  Az Országos Kórházi Főigazgatóság
  Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztály
  Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

  A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”. A benyújtás határideje: 2021. október 15-ig.

  A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

 3. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségen:
  - e-mail cím: michalicza@okfo.gov.hu
 4. A pályázatokról a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti Bizottsági javaslatra az OKFŐ főigazgatója dönt 2021. október 26-ig.
 5. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az OKFŐ honlapján (www.enkk.hu) közzéteszi.
 6. A nyertes pályázókkal az OKFŐ a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül megköti az ösztöndíj-szerződést.
IV. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA
 1. Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.
 2. Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzéséig, az okleveles ápolók esetében legfeljebb három aktív tanulmányi félévig, az okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolók esetében legfeljebb négy aktív tanulmányi félévig tart.
 3. Az Ösztöndíj folyósítása szünetel, amennyiben a hallgató passzív tanulmányi státuszban van, vagy tanulmányi eredménye nem éri el a tárgyfélévre meghatározott kreditindex minimum szintjét.
 4. Az ösztöndíj összege az ösztöndíj odaítélésének félévében 640 000 Ft/félév, az ezt követő tanulmányi félévekben a hallgató tanulmányi eredményétől és a IV.3. pontban foglalt feltételektől függően 320.000 - 640.000 Ft/félév közötti összeg. Az II. és III. és IV. tanulmányi félévre járó ösztöndíj-összeg megállapításának módját az OKFŐ honlapján hozzáférhető ösztöndíj működési szabályzat tartalmazza.
 5. Amennyiben a hallgató vállalja, hogy a teljes jogosultsági időtartam alatt a II.2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a IV.4. pont szerinti ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.
 6. A rendelkezésre álló pályázati keret a 2021. évben 130.000.000 forint, amelynek forrását a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma, 10. címszám Gyógyító megelőző ellátás szakintézetei 1 alcímszám Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1 előirányzat csoportszám Működési Költségvetés, 1 kiemelt előirányzatszám Személyi juttatások tartalmazza. A 2021. évet követően az ösztöndíjak fizetésének forrását az Országos Kórházi Főigazgatóság adott évi költségvetésében erre a célra meghatározott forrás biztosítja.
 7. Az Ösztöndíj – a 9-10. pontok szerinti kivételekkel – vissza nem térítendő, amely a folyósításhoz szükséges feltételek maradéktalan teljesülése esetén félévente kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az OKFŐ által.
 8. Az ösztöndíj az 1995.évi CXVII. tv. 1.számú melléklet 4.39. alapján adómentes bevételnek minősül.
 9. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya az okleveles ápolói, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzését megelőzően megszűnik, vagy nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen a II.2. pont szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést követ el és az OKFŐ felszólításától számított 15 napon belül a részére folyósított ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az OKFŐ részére.
 10. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a vállalása ellenére nem a II.2.c) pont szerinti területen és egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi- ápolási tevékenységet, de a II.2.a) és b) pont szerinti feltételeket teljesíti, a felszólítástól számított 15 napon belül a részére folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal terhelt mértékének felével megegyező összeg visszafizetésére köteles az OKFŐ részére.
 11. Az ösztöndíjjal összefüggésben az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
  • a Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI.28.) Korm. rendelet,
  • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet.
V. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI
 1. A pályázat elbírálása rangsor felállításával történik, külön a II.2. b) pontja szerint az ösztöndíjat vállaló hallgatók, és külön, területenként a II.2.c) pont szerinti hiányterületre jelentkező hallgatók esetében.
 2. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül azon hallgatók pályázata, akik vállalják, hogy a szakképzettség megszerzését követően a II.2. c) pontja szerinti hiányterületen végeznek egészségügyi-ápolási tevékenységet.
 3. Az ösztöndíj pályázatok elbírálási sorrendjét az okleveles ápolói, illetve okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló képzésbe lépés bemeneti követelményeként meghatározott szakképesítés tanulmányi eredménye alapján felállított rangsor határozza meg.
 4. A Bizottság döntése alapján annak a hallgatónak, aki a II.2.c) pontja szerinti hiányszakmás területre jelentkezett, de jelen pályázati kiírás, vagy a jogszabály alapján a hiányszakmás ösztöndíj lehetőséget nem nyeri el, a II.2.b) pont szerinti ösztöndíj a benyújtott pályázata alapján odaítélhető.