Ösztöndíjas pályázati felhívás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyílt Pályázatot Hirdet
az ápolás mesterképzési szakos hallgatók
Michalicza-ösztöndíjára
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ápolás mesterképzési szakos hallgatók Michalicza-ösztöndíjának célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók és mentőtisztek támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, egyetemi végzettségű ápolók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválva őket a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre.

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézménybe magyar nyelvű ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert.

 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
  • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert és a 2020/2021. tanév őszi félévére aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat,
  • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról,
  • munkáltatói igazolás,
  • Munkáltatói támogatói nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázat benyújtásának).
 2. A pályázónak vállalnia kell, hogy:
  • a) a képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és
  • b) a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-ápolási tevékenységet, vagy
  • c) a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet az alábbi szakterületeken:
   • ca) geriátriai ápolás szakterületen bármely közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál,
   • cb) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, háziorvosi körzetben,
   • cc) sürgősségi ellátás szakterületen
    • cca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, az OMSZ által kijelölt telephelyen vagy
    • ccb) az Ösztöndíj Bizottság által meghatározott közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon,
  • d) a szakképzettségét igazoló oklevelet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerzi a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A § a) pontjának megfelelően.
 3. Amennyiben a pályázó, a pályázat mellékleteként nyilatkozik arról, hogy a 2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a teljes jogosultsági időtartam alatt a részére jogszabály, illetve tanulmányi eredménye alapján megállapítandó ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.
III. AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BEADÁSÁVAL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
 1. A pályázatot 2020. szeptember 30-tól lehet benyújtani az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (http://michalicza.aeek.hu), a jelen pályázati felhívás II.1.) pontjában felsorolt mellékletekkel elektronikus úton és papír alapon is 2020. október 13-ig. A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.
 2. Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

  Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  Szakképzés Támogatási Főosztály
  Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

  A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”. A benyújtás határideje: 2020. október 13-ig.

  A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

 3. pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségen:
  - e-mail cím: michalicza@aeek.hu
 4. A pályázatokról a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti Bizottsági javaslatra az ÁEEK főigazgatója dönt 2020. október 22-ig.
 5. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján (www.enkk.hu) közzéteszi.
 6. A nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül megköti az ösztöndíj-szerződést.
IV. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA
 1. Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.
 2. Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart.
 3. Az Ösztöndíj folyósítása szünetel, amennyiben a hallgató passzív tanulmányi státuszban van, vagy tanulmányi eredménye nem éri el a tárgyfélévre meghatározott kreditindex minimum szintjét.
 4. Az ösztöndíj összege az ösztöndíj odaítélésének félévében 640 000 Ft/félév, az ezt követő tanulmányi félévekben a hallgató tanulmányi eredményétől és a IV.3. pontban foglalt feltételektől függően 320.000 - 640.000 Ft/félév közötti összeg. Az II. és III. tanulmányi félévre járó ösztöndíj-összeg megállapításának módját az ÁEEK honlapján hozzáférhető ösztöndíj működési szabályzat tartalmazza.
 5. Amennyiben a hallgató vállalja, hogy a teljes jogosultsági időtartam alatt a II.2. pont c) alpontban felsorolt hiányterületen végez a szakképzettsége megszerzését követően egészségügyi-ápolási tevékenységet, a IV.4. pont szerinti ösztöndíj kétszeresének megfelelő ösztöndíj-összegre jogosult.
 6. A rendelkezésre álló pályázati keret a 2020. évben 124.800.000 forint, amelynek forrását a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma, 10. címszám Gyógyító megelőző ellátás szakintézetei 1 alcímszám Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1 előirányzat csoportszám Működési Költségvetés, 1 kiemelt előirányzatszám Személyi juttatások tartalmazza. A 2020. évet követően az ösztöndíjak fizetésének forrását az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adott évi költségvetésében erre a célra meghatározott forrás biztosítja.
 7. Az Ösztöndíj – a 8-9. pontok szerinti kivételekkel - vissza nem térítendő, amely a folyósításhoz szükséges feltételek maradéktalan teljesülése esetén félévente kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az ÁEEK által.
 8. Az ösztöndíj az 1995.évi CXVII. tv. 1.számú melléklet 4.39. alapján adómentes bevételnek minősül.
 9. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya az okleveles ápolói szakképzettség megszerzését megelőzően megszűnik, vagy nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen a II.2. pont szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést követ el és az ÁEEK felszólításától számított 30 napon belül a részére folyósított ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.
 10. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a vállalása ellenére nem a II.2.c) pont szerinti területen és egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi- ápolási tevékenységet, de a II.2.a) és b) pont szerinti feltételeket teljesíti a felszólítástól számított 15 napon belül a részére folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal terhelt mértékének felével megegyező összeg visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.
 11. Az ösztöndíjjal összefüggésben az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
  • a Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI.28.) Korm. rendelet,
  • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet.
V. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI
 1. A pályázat elbírálása rangsor felállításával történik, külön a II.2. b) pontja szerint az ösztöndíjat vállaló hallgatók, és külön, területenként a II.2.c) pont szerinti hiányterületre jelentkező hallgatók esetében.
 2. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül azon hallgatók pályázata, akik vállalják, hogy a szakképzettség megszerzését követően a II.2. c) pontja szerinti hiányterületen végeznek egészségügyi-ápolási tevékenységet.
 3. Az ösztöndíj pályázatok elbírálási sorrendjét az okleveles ápolói képzésbe lépés bemeneti követelményeként meghatározott szakképesítés tanulmányi eredménye alapján felállított rangsor határozza meg.
 4. A Bizottság döntése alapján annak a hallgatónak, aki a II.2.c) pontja szerinti hiányszakmás területre jelentkezett, de jelen pályázati kiírás, vagy a jogszabály alapján a hiányszakmás ösztöndíj lehetőséget nem nyeri el, a II.2.b) pont szerinti ösztöndíj a benyújtott pályázata alapján odaítélhető.